Choď na obsah Choď na menu
 


O Andragogike=► všeobecné info

Pojem andragogika sa skladá z (gréc.) andrós = muž, agógé = vedenie.

Predtým ako sa na začiatku 19. storočia prvý krát objavil pojem andragogika, predpokladalo sa, že metódy a techniky učenia detí by mohli byť aplikované i pre potreby vzdelávania dospelých. V skutočnosti bola pedagogika pojmom zahŕňajúcim umenie a vedu vzdelávania všeobecne, i keď grécky pôvod tohto slova znamenal "vedenie detí".

Pojem andragogika bol teda vytvorený, aby kompenzoval túto nesprávnu interpretáciu pedagogiky a referoval výslovne k umeniu a vede vzdelávania dospelých.

Po prvý krát pojem andragogika použil nemecký učiteľ, Alexander Kapp v roku 1833, na opis prvkov Platónovej vzdelávacej teórie. Kappov pojem bol však dlho otázkou sporu a postupne upadol do zabudnutia. Termín andragogika sa však znovu objavil v roku 1921 v správe od Rosenstocka, v ktorej argumentoval, že "vzdelávanie dospelých si vyžaduje špeciálnych učiteľov, metódy a filozofiu" a tieto špeciálne požiadavky zhrnul práve pod pojmom andragogika.

 Predmet andragogiky

Š. ŠVEC (2002) v knihe Základné pojmy v pedagogike a andragogike vysvetľuje andragogiku v širšom pojme ako adultnú edukáciu: „vzdelávanie a výchova, výcvik dospelých, systematicky organizovaný rozvoj vedomostí, schopností, hodnotových postojov, záujmov, potrieb, ašpirácií a iných osobných vlastností potrebných na plnohodnotný sociálny život v práci a mimopracovných aktivitách občana, rodiča, účastníka sociálnokultúrnych a iných životných aktivít a na mnohostranný osobný sebarozvoj. V niektorých anglofónnych krajinách sa chápe užšie, napr. v Spojenom Kráľovstve, ako všeobecné vzdelávanie dospelých na neprofesné účely, v iných širšie, napr. v Austrálii, ako každé súvislé vzdelávanie nasledujúce po svojom iniciálnom cykle. Zahŕňa tzv. druhošancové vzdelávanie v škole, spravidla popri zamestnaní, pokračovacie vzdelávanie, odborné rekvalifikačné vzdelávanie, sociokultúrne vzdelávanie vo voľnom čase, občianske vzdelávanie a iné“.

 Členenie andragogiky

1. teoretické disciplíny
 

 • história výchovy a vzdelávania dospelých a andragogického myslenia
 • teória vzdelávania dospelých resp. androdidaktika
 • teória výchovy dospelých
 • komparatívna andragogika

2. aplikované disciplíny

 • profesijná andragogika - skúma zákonitosti vzdelávania dospelých
 • sociálna andragogika - zaoberá sa skúmaním vzťahy medzi sociálnym prostredím a výchovou dospelého človeka
 • kultúrno-osvetová andragogika

 

 Oblasti akčného pôsobenia (skúmania) andragogiky

1. tradičná oblasť – skúma:
 

 • školské vzdelávacie systémy
 • podnikové vzdelávacie systémy
 • záujmové (mimoškolské) vzdelávacie systémy          

2. edukácia so špecifickým zameraním
 

 • ekologická výchova
 • kultúrna výchova
 • politická výchova
 • občianska výchova
 • prevencia patologických javov v spoločnosti (napr. kriminalistika)
 • sexuálna výchova
 • zdravotná osveta
 • lekárska andragogika
 • kriminalistická andragogika
 • penologická andragogika (trestné zariadenia, väznice)
 • podniková výchova
 • vojenská výchova
 • telesná výchova

3.oblasť širokej starostlivosti o občanovimagesca2pxr94.jpg

 • kultúrno-výchovná činnosť
 • knihoveda
 • muzejníctvo
 • pamiatková starostlivosť
 • personalistika
 • rozvoj ľudských zdrojov
 • personálny management
 • sociálna starostlivosť
 • gerontológia
 • postpenitenciárna starostlivosť     (po výkone trestu)
 • poradenstvo
 • starostlivosť o chorých
 • voľnočasové, relaxačné a sebarealizačné aktivity

Zložky výchovy dospelého človeka

 • starostlivostná – vytváranie sociálnych a psychických podmienok pre prípravu človeka na výkon jeho sociálnych rolí
 • edukačná – výchova systémom utvárania osobnosti a osvojovania si určitých sociálnych regulatívov
 • vzdelávacia – prenos kultúrnych obsahov, informácií, poznatkov, zručností, návykov, koncepcií, sebarealizácie do praxe

imagescag7e3wj.jpg 

 

Filozofia súčasnej andragogiky

Vzdelávanie dospelých vnímame ako celok logicky navzájom pospájaných hypotéz, ktoré by mali vysvetľovať a predpovedať správanie sa jednotlivých fenoménov.

Teórie, ktoré sa postupne rozvinuli v andragogike

 • behaviorálne – Thorndike, Skinner
 • pragmatické – Dewey, James
 • psychoanalytické – S. Freud, Adler
 • existencionalistické – Schaller, Bolnov
 • kritické
 • komunikatívne – Wolfgang Klafki
 • humanistické – Rogers, Selby

   

Nové smery v andragogike

 • duchovedná pedagogika
 • neopozitivizmus 
 • pozitivizmus

ttggzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  imagescaxi5fak.jpg

 

 

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< október / 2018 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 29468
Mesiac: 288
Deň: 13